Telefon

0216 594 75 00

Telefon
Sisteme Giriş

Envepo Yazılım Ticaret A.Ş. Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Haklarına ilişkin Ülkemizin tarafı olduğu Uluslararası Sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

a) Veri Sorumlusu:

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Envepo Yazılım Ticaret A.Ş. (Envepo) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları vb. hususlar kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden, aşağıda yer verilen tüm bilgiler her gerçek kişi için söz konusu olmayacaktır. İşlenen kişisel verilere, sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmiştir. Kimlik ve İletişim Bilgileri: Kimlik ve İletişim Bilgileri: TCKN, ad, soyadı, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği ve bunlar gibi kimlik bilgileriniz ile kimliğinizi belirli kılabilecek sair bilgiler; adres, telefon/faks numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileriniz,

Abonelik Bilgileri: Müşteri numarası, abonelik sözleşmesi numarası, abonelik türü ve durumu, abonelik ile ürün ve hizmetlerin kullanımı ile ilgili bilgileriniz; borç ve ödemelere ilişkin bilgileriniz, adres bilgisi, segment bilgisi, e-fatura bilgisi, fatura ve içeriğinde yer alan bilgiler, finansal ve borç bilgileri, ödeme eğilimleri, ödeme tipi, abonelik durumu (iptal, aktif vb.), çağrı merkezlerinde yapılan sesli görüşme kaydı, telefon numarası, e-posta adresi, mesleği gibi aboneyi tanımlayabilecek kişisel veriler, IP numarası, tarife ve paket bilgileri, kota ve hız, kampanya bilgisi gibi temel abonelik bilgileri ve benzeri bilgileriniz, Trafik ve Konum Bilgileri: Adres bilgileri, konum verileri, yurtdışında bulunduğu ülke ve benzeri her türlü Lokasyon, yer bilgileriniz,

Satış Kanallarındaki Bilgiler: Satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler; e-posta, mektup ve sair vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler ve çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız; talebiniz halinde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydınız; satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileri gibi satış aracılığı ile elde edilen verileriniz,

Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz ve çerezler, mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek uygulama ve kullanım bilgileriniz, Ayrıca, Envepo belirli bir hizmetini ya da ürününü satın aldığınızda ya da satın alma niyetiyle kaydolduğunuzda, KLE ile ilişkili haber bültenlerine, bildirimlere ve diğer hizmetlere abone olduğunuzda, bir ürün ya da hizmet ile ilgili olarak bize soru sormanız veya şikâyet bildirmeniz halinde, yarışmaya, ödüllü çekilişlere ya da anketlere katılmanız halinde, internet sitemizi ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

c) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenmektedir:

Kişisel verileriniz Hukuka uygun şekilde ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak işlenecektir. Aşağıda sıralananlar ile sınırlı olmamak üzere;

– Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,

– Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, indirim kampanya, koşul, ücretlendirme gibi hususlarda haberdar edilmeniz; üyelik, yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

– Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi, suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,

– Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, denetimi ve analizi için kullanılması; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması,

– İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması, tanıtılması ve bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması,

– İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

– Elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması, trafik yönetimi, pazarlama faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, strateji, planlama ve iş geliştirme, hizmet kalitesinin ölçümlenmesi ve benzeri amaçlarla KLE tarafından işlenebilecek, sistemlerde ve arşiv merkezlerinde muhafaza altında tutulabilecektir.

Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi, bayi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

d) İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilecektir:

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Envepo içerisinde paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, Envepo adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve SGK gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

e) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi nedir :

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; sözlü, yazılı, mobil uygulama veya elektronik olarak toplanabilir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız nelerdir:

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

  1. i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  1. iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  2. v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  3. vi) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  1. ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi Envepo Yazılım Ticaret A.Ş. Varyap Meridian Business I Blok Kat.:5 Daire 70 Ataşehir – İSTANBUL adresine ıslak imzalı veya kayıtlı info@envepo.com şeklindeki elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

İşbu Aydınlatma Bildirimi her zaman güncel olarak Envepo Yazılım Ticaret A.Ş. web sitesinden veya uygulamasından veya Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik linkinden ulaşılabilir olacaktır.

Saygılarımızla,

Envepo Yazılım Ticaret A.Ş.